1 Exploitant van de Online Shop en geldigheid van deze Algemene Voorwaarden

1. Deze Online Shop wordt geëxploiteerd door Libaas. Libaas is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Rotterdam onder de kvk nummer: 57701075 & BTW nummer: NL135139983B01.

2. Voor de verkoop van onze producten zijn uitsluitend deze Voorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden, in het bijzonder voorwaarden van klanten, zijn alleen van toepassing wanneer deze door ons schriftelijk zijn erkend.

3. Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten en alleen in hoeveelheden zoals die voor consumenten gebruikelijk zijn.

2 Sluiten van overeenkomst

1. U kunt in het kader van de Online Shop afzonderlijke producten uit het aanbod uitkiezen en door aanklikken van de button “kopen” in een elektronische winkelmand plaatsen. Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de verwezenlijking van de overeenkomst noodzakelijke gegevens hebt ingevoerd, hebt bevestigd dat u kennis hebt genomen van deze handelsvoorwaarden en de button “Plaats bestelling” hebt aangeklikt. Hiermee sluit u de koopovereenkomst met Libaas op basis van de hier beschreven algemene voorwaarden. Totdat u deze button hebt aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling te allen tijde wijzigen.

2. Nadat u uw bestelling hebt gedaan, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. In deze ontvangstbevestiging zijn de gegevens van uw bestelling en ook deze Algemene Voorwaarden nogmaals vermeld. Deze Algemene Voorwaarden zijn u ook tijdens uw bezoek aan onze website aangeboden in downloadbaar formaat (PDF). Voor zover u niet reeds in het kader van de bestelprocedure de gegevens van uw bestelling en deze Algemene Voorwaarden hebt uitgeprint en/of ergens anders hebt opgeslagen, raden wij u aan deze e-mail uit te printen en op te slaan. Onzerzijds vindt geen opslag plaats. Door de ontvangstbevestiging komt geen koopovereenkomst tot stand; de ontvangstbevestiging toont alleen aan dat uw bestelling bij ons is binnengekomen.

3. Libaas kan de met u gesloten koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien een gedeelte van de bestelling of alle bestelde producten toch niet leverbaar blijken te zijn, ondanks dat op de website vermeldt staat of stond dat deze producten op voorraad zijn. Dit kan voorkomen in het geval dat de voorraad na de bestelling alsnog leeg raakt, het product niet langer aangeboden wordt of er anderszins redenen zijn die de levering onmogelijk maken. U ontvangt van ons een e-mail indien dit geval zich voordoet. Indien de bestelling vooruitbetaald is, zal dit bedrag zo snel mogelijk worden overgemaakt op uw rekening. Deze bepaling doet niet af aan Libaas haar andere wettelijk rechten de koopovereenkomst te ontbinden.

3 Beschikbaarheid en levertijd van producten

1. Is één of zijn meerdere van de door u bestelde producten op het tijdstip van uw bestelling om wat voor een reden niet meer leverbaar, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel af te wijzen. Daarover zullen wij u dan onverwijld per e-mail informeren.

2. Is het door u bestelde product of zijn de door u bestelde producten beschikbaar, dan bedraagt de tijd tot aan de levering op het door u aangegeven adres bij een normale gang van zaken ca. drie tot vijf werkdagen (max. 1 week) na binnenkomst van uw bestelling.

3. De bezorging vindt alleen plaats binnen Nederland en niet naar andere landen of gebieden binnen het Koninkrijk Nederland en via een door ons geselecteerde firma.

4 Prijs

1. In alle prijzen die voor producten in de Online Shop genoemd zijn, is telkens de geldende wettelijke omzetbelasting (BTW) inbegrepen.

2. Daarnaast berekenen wij voor iedere zending € 3.99 verzendkosten binnen Nederland en €4.99 naar België.

5 Betalingsmogelijkheden

1. U kunt de betaling op de website van Libaas uitvoeren met iDeal, Paypal (creditcard), Bancontact of Sofortbanking

2. Denkt u eraan dat op grond van u, met banken en andere kredietinstellingen, gesloten overeenkomsten bijkomende kosten voor overmakingen, aanhouden van een bankrekening enz. voor u kunnen ontstaan.

3. Wij behouden ons het recht voor het gebruik van de bovengenoemde betalingswijzen per individu te beperken tot één of meer betalingswijzen.

6 Eigendomsvoorbehoud

Totdat er volledig is betaald blijven de geleverde producten ons eigendom.

7 Aansprakelijkheid voor non-conformiteit

1. Dit artikel beperkt niet het wettelijke recht op schadevergoeding.

2. Onze Algemene Voorwaarden vormen geen beperking op de wettelijke regels omtrent productaansprakelijkheid.

8 Recht van intellectueel eigendom en handelsmerken

De door ons geëxploiteerde website alsmede de gehele inhoud ervan, in het bijzonder teksten, foto’s, afbeeldingen, grafische voorstellingen, drukken, textieldesigns, films, presentaties, geluid, illustraties en eventuele software alsmede alle merken en/of modellen, in het bijzonder rechten van intellectueel eigendom, naam- en beeldrechten, merken en/of geregistreerde respectievelijk niet geregistreerde modellen, zijn alle door industriële eigendomsrechten beschermd tegen onrechtmatig gebruik. Voor ieder gebruik, behalve voor het uitzoeken en kopen van een artikel, is vooraf schriftelijk toestemming vereist van ons of, indien de desbetreffende rechten niet bij ons liggen, van de rechthebbende.

9 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10 Inlichtingen met betrekking tot het herroepingsrecht

1. Recht op herroeping

U kunt binnen 14 dagen en zonder opgaaf van redenen de koopovereenkomst herroepen middels een hiertoe strekkende schriftelijke verklaring (bijv. per brief, e-mail) of – indien het product vóór afloop van deze termijn bij u wordt bezorgd – door retourzending van het product of producten. Deze termijn begint na ontvangst van het product of de producten bij de ontvanger. De verklaring of de retourzending dient u binnen de termijn, eerst aan te melden bij Libaas door een email te sturen naar het e-mail: info@libaas.nl. U ontvangt vervolgens instructies hoe u verder kunt handelen. Libaas is een online shop en kunt daarom alleen de artikelen per post retourneren. Artikelen kunnen retour verzonden worden naar Aagje Dekenstraat 19, 3027 RA Rotterdam. De kosten voor het retour zenden is ten aller tijden voor rekening van de klant.

2. Gevolgen van de herroeping

In geval van een geldige herroeping dienen zowel de ontvangen producten, de betalingen en eventueel genoten voordelen (bijv. rente) over en weer teruggegeven te worden. Kunt u ons datgene wat u hebt ontvangen in zijn geheel niet, gedeeltelijk niet of slechts in verslechterde staat teruggeven, dan kunnen wij u voor deze schade aansprakelijk stellen. Dit geldt niet indien de verslechterde staat van het product uitsluitend toe te schrijven is aan de controle van het product bij ontvangst – zoals u dat eventueel in een winkel had kunnen doen. Voor het overige kunt u de verplichting tot schadevergoeding voorkomen, door het product niet als eigendom in gebruik te nemen en alles na te laten wat afbreuk doet aan de waarde hiervan. Indien sprake is van een geldige herroeping zal Libaas het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten van de heenzending (mits deze door u betaald is) binnen 30 dagen het door u betaalde bedrag terugstorten. Deze termijn vangt aan nadat uw verklaring betreffende de herroeping van de koopovereenkomst of de retourzending door ons is ontvangen. Indien u een stel producten voor een speciaal gereduceerde combinatieprijs heeft gekocht en deze bestelling gedeeltelijk wilt terugsturen, dan betalen wij aan u het verschil tussen het door u betaalde bedrag voor de gehele combinatie en de som van de ongereduceerde prijs van de eenheden die deel uitmaken van de combinatie die u niet terugstuurt. De verzendkosten worden alleen uitbetaald indien de complete bestelling wordt geretourneerd. Indien u gebruik maakt van een herroeping op een gedeelte van de bestelling, vervalt de vergoeding van de verzendkosten (mits deze door u betaald is).

Oorbellen kunnen in verband met hygiëne niet geretourneerd worden. Complete ketting sets met oorbellen vallen om deze reden ook onder dezelfde regeling.

Einde van de toelichting op het recht op herroeping

11 Klachten

Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling

Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar klantenservice@libaas.nl.

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U dient dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar klantenservice@libaas.nl.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht, exact te worden gevolgd.

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Klein Kleding en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Download de algemene voorwaarden hier (.pdf)